Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
There are no translations available.

Základní informace o Službě CCF Teledinu

Služba clearingového centra CCF představuje velmi levnou formu outsourcingu EDI (EDI - elektronická výměna dat). Služba CCF nabízí transakční, konverzní a databázové služby. Pojetí clearingového centra CCF umožňuje přímé propojení s vnitropodnikovým informačním systémem zákazníka. Zabezpečuje komunikaci na bázi struktur EDIFACT, ODETTE, VDA, XML, SAP IDoc, LCS Helios, SMS, apod., a to vše po veřejných datových (včetně Internetu) sítích.

CCF – základní služby

Transakční a konverzní služby CCF, jež představují jádro celé služby, konvertují obchodní dokumenty (např. objednávky, faktury, dodací listy, apod.) do EDI zpráv s různými formáty (mezinárodní standardy EDIFACT, ODETTE, VDA, XML, také formáty SAP IDoc, LCS Helios, SMS, vlastní inhouse apod.). Není proto třeba pořizovat nákladný vlastní konverzní EDI systém a je možno komunikovat prostřednictvím EDI s více svými partnery, majícími různé komunikační systémy a dosud bylo pro užití EDI vždy nutno definovat vlastní konverzní pravidla pro každého partnera zvlášť. CCF funguje rovněž jako komunikační VAN operátor a zabezpečuje nutnou komunikaci s různými dalšími komunikačními sítěmi jiných operátorů, jež mohou být užívány některými EDI partnery (např. sítě GXS, DINET, INDRA (dříve Azertia), ENX, apod.). Klientům CCF to přináší zásadní výhodu jediného přípojného bodu pro celou svou EDI komunikaci.

Problematika GDPR

Důvěrnost informací. Strany budou považovat za důvěrné všechny informace získané od druhé Strany v souvislosti se Smlouvou. Závazek zachování mlčenlivosti platí i po ukončení trvání Smlouvy. Osobní údaje získané od Zákazníka Provozovatel ve smyslu NAŘÍZENÍ GDPR (tj. Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679) nezpracovává. Údaje, se kterými při realizaci služeb pro Zákazníka přijde Provozovatel do styku, jsou charakteru osobních údajů právnických osob. Tyto osobní údaje jsou i tak ve smyslu odst. 39 preambule NAŘÍZENÍ GDPR zpracovávány způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu i k jakýmkoli osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití. Jakmile pomine účel, který opravňuje Provozovatele přistupovat k osobním údajům Zákazníka podléhajícím NAŘÍZENÍ GDPR, jež jsou uvedeny ve Smlouvě, Provozovatel tyto údaje zničí. Za případná taková osobní data uvedená v EDI zprávách, jež procházejí Službou CCF, Provozovatel neodpovídá.

Přístup k osobním údajům podléhajícím NAŘÍZENÍ GDPR. Provozovatel může v rámci plnění Smlouvy se Zákazníkem přistupovat k osobním údajům podléhajícím NAŘÍZENÍ GDPR pouze v rozsahu nezbytném pro řádné plnění povinností dle této Smlouvy, a je povinen tyto osobní údaje chránit v souladu s požadavky vyplývajícími z NAŘÍZENÍ GDPR, a v rámci přistupování k nim je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí. Za Provozovatele mohou k těmto osobním údajům přistupovat pouze vybraní zaměstnanci Provozovatele, kteří jsou poučeni o povinnostech vyplývajících z NAŘÍZENÍ GDPR. Data budou vyměňována výhradně jen mezi Zákazníkem a EDI Partnery(em) Zákazníka, Provozovatel s nimi ve smyslu přístupu podléhajícímu GDPR nepracuje, neshromažďuje je a neodpovídá za ně.

 

Login

Kontakt

Teledin s. r. o.
Seifertova 85
130 00 Praha 3
Tel. (+420) 221 015 250
Fax. (+420) 221 015 289
Email: