Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
There are no translations available.

Finanční EDI

Co je EDI?

EDI (Electronic Data Interchange) znamená podle všeobecně přijímané definice elektronickou výměnu strukturovaných zpráv ve standardním formátu mezi různými organizacemi, které jsou automaticky zpracovávány počítačovými aplikacemi. EDI poskytuje standardní nástroj pro elektronické obchodní transakce a je nejdůležitější technologií v elektronickém obchodu, který zahrnuje i ostatní metody elektronické komunikace - např. e-mail.

Základním rysem EDI je proto nezbytná formalizace vyměňovaných dat, která je v praxi zajišťována prostřednictvím různých standardů a norem. Jednou z nutných podmínek hromadného nasazení EDI je i široce dostupná nabídka potřebných telekomunikačních služeb za přijatelných cenových podmínek.

EDI vyžaduje dohodu o tvaru a způsobu uspořádání předávaných dat. Tato dohoda, zpočátku obvykle dvojstranná, nabývá s rozšiřováním počtu účastníků charakteru standardu. Postupný vývoj přinesl standardy skupinové (SEDAS), odvětvové (ODETTE, S.W.I.F.T), národní (VDA) a jejich kombinace, až posléze i všeobecné mezinárodní standardy.

Kvalitativní změnou, kterou přinesl oproti odvětvově nebo územně omezeným řešením minulosti mezinárodní standard UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport), je jeho celosvětová jednotnost a nezávislost. Standard EDIFACT je nezávislý nejen na odvětví či oboru v němž je nasazen, ale i na používané výpočetní a komunikační technice. Pro předávání EDIFACTových zpráv byla však přijata ISO norma 7948, která je spíše známa jako sada doporučení X.400 (zvláště se jedná o X.435 a X.509) organizace ITU-T a doporučení RFC 1006 (X.400 P1/P7 over TCP/IP).

Význam normy EDIFACT zvyšuje v poslední době i ta skutečnost, že všechny ostatní normotvorné organizace ohlásily postupnou migraci na zprávy EDIFACT (zvláště ODETTE a S.W.I.F.T.).

Co je finanční EDI (FEDI)?

Nejpokročilejší EDI-komunity, např. automobilový průmysl, zjistily, že byznys procesy je možno rozložit do pěti cyklů:

 • objednávkový cyklus,
 • plánovací cyklus,
 • výrobní cyklus,
 • distribuční cyklus - fyzický tok zboží,
 • cyklus vypořádání – fakturace, platby, zúčtování.

FEDI je v užším slova smyslu nástroj pro poslední cyklus finančního vypořádání. Ale na FEDI se lze též dívat z obecného pohledu finanční logistiky, jejímž předmětem je mít k dispozici finanční zdroje ve správné výši v pravý čas a pro správného partnera.

FEDI versus “home-banking

Téměř každá komerční banka nabízí svým klientům možnost výměny dokumentů v elektronickém styku tzv. “home-banking”.

Základní vlastností home-bankingu je to, že aplikace u klienta je úzce svázána se serverovou aplikací v bance a klient je tudíž “připoután” k příslušné bance. Formáty zpráv i přenosové protokoly jsou proprietární. Tato vlastnost je zvláště nevýhodná pro ty klienty bank, kteří již využívají EDI pro své jiné činnosti nebo používají služeb více bank.

Oproti tomu FEDI zbavuje klienty závislosti na určitém bankovním řešení a umožňuje jim komunikovat s různými bankami stejných způsobem. Strategickými výhodami FEDI je zvláště:

 • rozšíření služeb založených na včasném a detailním poskytování informací (banky jsou schopny nabídnout nové služby);
 • plátce je schopen generovat platby ze svého “inhouse” systému pro všechny banky stejně;
 • jednodušší vyhledávání a archivování dat;
 • snadnější párování plateb a vyrovnávání vzájemných pohledávek mezi obchodními partnery;
 • konkurenční výhoda pro bankovní domy a prostředek diferenciace bank;
 • snížení provozních nákladů;
 • partneři nejsou navzájem příliš svázáni, neboť používají veřejné standardy;
 • lepší manažerské informace a
 • bezpečnost.

Schematické znázornění FEDI systému je na následujícím obrázku. Z funkčního hlediska jsou obě realizace výměny elektronických dokumentů ekvivalentní. Pokud ovšem klient banky používá prostředků EDI i pro ostatní byznys procesy je výhoda FEDI nesporná.

Standardy bankovních zpráv

Firma Teledin ve spolupráci se společností Škoda Auto, a.s. a bankami - Commerzbank, Komerční banka a HVB Bank zpracovala EDIFACTové subsety pro následující bankovní zprávy:

PAYMUL hromadný příkaz k platbě - domácí;
PAYMUL hromadný příkaz k platbě - zahraniční;
FINSTA výpis z účtu;
BANSTA hlášení o výsledku zpracování;
DEBMUL debetní avízo zahraniční;
CREMUL kreditní avízo zahraniční;
DIRDEB příkaz k inkasu – domácí.

Cílem projektu je vytvoření návrhu národního subsetu EDIFACTové zprávy - tj. předpis přiřazení používaných datových položek v informačních systémech prvkům struktury EDIFACT tak, aby mohly být akceptovány a využity převážnou většinou dalších subjektů v České republice.

Vytvořené subsety EDIFACTových zpráv byly ČSNI vydány jako oficiální národní subsety.

Teledin dává k dispozici pro všechny partnery i jednotný tvar zprávy (tzv."inhouse"), který je předáván na výstupu z konvertoru. Tento tvar je buď následující partnerskou aplikací akceptován, nebo musí být vytvořen proprietární modul DAM (Data Acquisition Module), který tento inhouse převede z/do tvaru vhodného pro příslušnou aplikaci.

Ve stadiu návrhu jsou zprávy:

APERAK hlášení o chybových stavech;
FINCAN zrušení bankovní zprávy;
REQDOC žádost o konfirmaci bankovního obchodu;
FINSTA okamžitý stav účtu,

a dále bulletinové zprávy informativního charakteru (např. kurzy, platební tituly, kódy zemí apod.), avšak podmínkou aplikace je aktuální (ne)schopnost bankovních systémů s nimi pracovat.

Význam a využití servisních zpráv vynikne při nasazení systému COBS. Dokončení přípravy dalších bankovních zpráv plně závisí na potřebách a prioritách našich zákazníků.

Implementace FEDI serveru

České banky mají nainstalován a provozován EDI server pro komunikaci s ČNB pro předávání účetních a statistických výkazů a prakticky každá banka je s to realizovat FEDI.

Zabezpečení vysoce bezpečné komunikace klienta s bankou je realizována pomocí ISO protokolu P1 služby CZ Mail. Toto spojení je možné realizovat prostřednictvím poskytovatele služeb administrativní domény (ADMD) CZ Mail – společností net4net, kterou však rovněž spravuje Teledin, popř. přímo propojením s Teledinem po libovolné síti (např. TCP/IP Internetu, X.25; asynchronní připojení po komutované telefonní lince; TCP/IP protokol pomocí pevné linky či ISDN). Dále je možné využít Službu CCF Teledin i šířeji, např. i pro konverzi z inhouse formátů do příslušného standardu (EDIFACT), popř. i pro archivaci dokumentů FEDI.

Bezpečnost FEDI

Principy bezpečnosti v tomto řešení vycházejí ze způsobu zabezpečení zpráv EDIFACT, které specifikovala ČNB pro statistické výkaznictví. Tento materiál vychází z doporučení UN/EDIFACT UN/TRADE WP.4/R.1026 a ISO/CD 9735.

Základní funkcí zabezpečení je opatřit zasílanou zprávu EDIFACT elektronickým podpisem; tzn. vložit do generované zprávy EDIFACT další segmenty obsahující elektronický podpis, vytvořený z této zprávy předepsanými algoritmy. Zabezpečuje se tudíž přenos zprávy EDIFACT mezi dvěma EDI servery bez vkládání dalšího zařízení s případnou manuální obsluhou, které by narušilo základní princip EDI řešení, jímž je bezobslužný automatický provoz.

Vytvoření a zakomponování elektronického podpisu do EDIFACTové zprávy je řešeno vložením dalších modulů mezi fáze EDI systému. Všechny monitorovací funkce a chybové informace jsou integrovány do manažerského systému COBS.

Implementace FEDI serveru v podniku

Firma Teledin má pro podniky připraveny dva produkty pro realizaci FEDI serveru u klienta banky a dále nabídku služeb (Služba CCF) pro realizaci FEDI formou outsourcingu.

Standardní EDI server

V základní variantě doporučujeme implementaci modulárního EDI řešení vhodného pro všechny cykly byznys procesů ve velkých firmách. Tento EDI server umožňuje zpracovávat zprávy v dalších formátech (např. ODETTE) a přenášet je prostřednictvím různých komunikačních protokolů. Základní tři komponenty EDI serveru jsou:

 • konvertor, který transformuje vnitřní strukturu dat (inhouse formát) do tvaru dohodnutého subsetu EDIFACTové zprávy;
 • EDI AU (Access Unit) - přístupová jednotka, která převezme standardní EDIFACTovou zprávu, ze které vytvoří zprávu pro přenos pomocí ISO protokolu Pedi;
 • MTA - poštovní server pro komunikační ISO protokolem P1.

Dále uváděné řešení je založeno na integraci konvertoru Teledin s produkty partnerské britské firmy WRDC Logsys. Konvertor s příslušnými moduly má funkci kompilátoru, který je použitelný pro libovolné datové struktury.

EDI*BANK

EDI*BANK je specializovaný produkt na platformě Windows s plnou funkčností EDI serveru se zaměřením na bankovní zprávy a na jednoduchou konfiguraci a ovládání. Pomocí EDI*BANK lze komunikovat s libovolným serverem zpracovávajícím EDIFACTové zprávy v dohodnutém subsetu. Na vstupu umožňuje import dat v různých formátech řízený pomocí vlastních či dodaných zdokumentovaných templatů a/nebo manuální tvorbu zpráv pomocí graficky orientovaných formulářů speciálně přizpůsobených obsahu jednotlivých zpráv. Analogicky i došlé zprávy lze buď překládat do různých formátů vhodných pro import do informačního systému nebo prohlížet v grafickém režimu.

Konvertor lze rozšiřovat o nová konverzní pravidla pro další typy zpráv nebo lze přidáním konverzních kroků pro určitou zprávu dosíci dalších efektů jako je předzpracování do/z inhouse formátu a další.

EDI*BANK dále obsahuje standardní uživatelskou podporu pro:

 • sledování průběhu zpracování zpráv;
 • pozitivní a negativní notifikace podle X.435;
 • archivaci odchozích a došlých souborů.

Zabezpečení elektronickým podpisem

Součástí obou produktů je i kompletní zabezpečení EDIFACTových zpráv elektronickým podpisem, popř. jako volitelná možnost zašifrování a přenos zprávy CIPHER. Všechny bezpečnostní prvky jsou realizovány na základě standardů X.509 a pro jejich implementaci je využito knihoven CSAPI® firmy Concord-Eracom či Security Networks. Tento produkt je certifikován a byl vybrán ČNB a prakticky všemi bankami pro realizaci jejich bezpečnostních prvků v elektronickém styku.

Potvrzení a chybová hlášení

Sledování pohybu zpráv v celém průběhu EDI výměny je poměrně komplikované. Například příkaz k platbě je generován příslušnou aplikací u klienta a předán konvertoru v inhouse formátu. Konvertor převede příkaz na EDIFACTovou zprávu a ve své závěrečné fázi ji odevzdá AU, která zabezpečí odeslání do banky jsou-li pokyny získané od konvertoru pozitivní. Pokud ne, AU generuje hlášení (Access Unit Report - AUR) s příslušným kódem chyby. AU v bance potvrzuje přijetí příkazu (Delivery Report - DR) nebo nepřijetí (NonDelivery Report - NDR). V případě přijetí předává výkaz konvertoru, jenž ve svém závěru generuje oznámení o konverzi, a to buď kladné (Positive Notification - PN), či záporné (Negative Notification - NN). Reporty a oznámení jsou zasílány zpět klientovi, který příkaz zaslal. Pokud je příkaz akceptován aplikací v bance, je klientovi standardní zprávou BANSTA zasláno hlášení o jeho zpracování .

Systém COBS

Systém COBS je ucelený a jednotný systému sběru a prezentace informací o průběhu a zpracování jednotlivých EDIFACTových zpráv a nabízí též možnost předávat tyto informace připojené cílové aplikaci.

Systém COBS tvoří komplexní rámec, který bude možno v budoucnu bezproblémově rozšiřovat o zpracování dalších typů EDIFACTových zpráv a hlášení příslušných aplikací.

V případě dodávky standardního EDI serveru nabízíme systém COBS jako volitelnou nadstavbu, která je vybavena moduly pro průběžné sledování pohybu jednotlivých zpráv a stavu jejich zpracování z prostředí operačního systému. Jedná se o aplikace monitorovacího charakteru upozorňující obsluhu na to, že došla nová zpráva nebo jiná důležitá informace.

Jako další rozšíření nabízíme prohlížecí modul COBW v prostředí Windows, který umožňuje zobrazovat informace o stavu zpráv v závislosti na zadaných kriteriích. Modul COBW je hlavně určen pro administrátora EDI systému.

Služba CCF Teledin

CCF umí konvertovat zprávy mezi různými formáty (EDIFACT, XML, IDoc, SMS, inhouse apod.). Této vlastnosti se využívá jako externího konvertoru, čímž není třeba pořizovat vlastní. Vzniká tím zejména úspora investic a personálních nákladů. Díky této službě je možno komunikovat s více partnery, kteří mají různé komunikační systémy a dříve bylo nutno řešit komunikaci pro každého zvlášť. CCF funguje jako VAN operátor a tím zabezpečuje nutnou komunikaci s různými dalšími komunikačními uzly. Klientům CCF to přináší výhodu jednoho přípojného bodu pro celou datovou síť. CCF na sebe přebírá zodpovědnost za doručování zpráv v odpovídající kvalitě a termínech. Tato služba je, na základě smluvního zabezpečení vhodná rovněž pro FEDI.

Nabízené služby:

 • Virtuální schránka – virtuální prostor pro klienty CCF umožňující přístup ke všem službám, včetně konverze, archivace a notifikace.
 • AlertCCF – služba umožňující upozornit na klientem definovaný stav. Alerty je možno směřovat na SMS nebo email.
 • MobilCCF – služba umožňující příjem SMS, jejich validaci, následnou konverzi do formátu, který používá příjemce a odeslání zprávy.
 • WebCCF – webovské rozhraní služby CCF, prohlížení obsahu virtuální schránky, tvorba nových zpráv nebo odpovědí, import a export do interních systémů, nastavení všech služeb CCF, záložní systém pro zpracování zpráv pro ty, kteří primárně používají službu VANCCF.
 • EmailCCF – komunikace mezi klientem a CCF pomocí e-mailu. CCF umožňuje přijímat zprávy jako e-maily, zasílat zprávy na e-mailové adresy. Navíc umožňuje e-mailovou adresu použít jako cíl notifikace nebo alertu.
 • VANCCF – služba operátora sítě s přidanou hodnotou. Služba VANCCF poskytuje služby VAN: zaslání zprávy do schránky příjemce, přeposlání do ostatních VAN sítí. Umožňuje přeposílání i do zahraničí, má přímou konektivitu na sítě AT&T, GXS, DINET, Azertia a další. K VANCCF je možno se připojit telefonem, ISDN, FTPs, HTTPs, OFTP, OFTP2, AS2, X.400.
 • ForkCCF – tato služba umožňuje poslat jednu konkrétní zprávu více příjemcům. Pro každého příjemce mohou být nadefinována jiná pravidla.
 • KonvertCCF – pronájem konvertovacích služeb. Klient nepotřebuje vlastní konvertor a tuto službu si pronajímá v CCF.
 • CACCF – služby poskytovatele certifikačních služeb (certifikační autority) a bezpečnosti. Služba CACCF umožňuje použít buď certifikáty např. ICA nebo vlastní certifikáty pro EDI partnery.

FEDI u klientů bank

Je zřejmé, že nasazení produktů FEDI a integrace s informačními systémy podniků závisí na připravenosti jejich bank poskytovat tyto standardní služby.

Závěrem zdůrazňujeme, že nasazení standardních EDI prostředků při výměně bankovních zpráv činí podnik nezávislým (z hlediska elektronického styku) na bance, neboť komunikuje se všemi bankami stejně.

 

Login

Kontakt

Teledin s. r. o.
Seifertova 85
130 00 Praha 3
Tel. (+420) 221 015 250
Fax. (+420) 221 015 289
Email: