Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

EDI*AUTO DI – řešení vlastního EDI systému

Základní charakteristika systému

EDI*AUTO DI je modulární řešení EDI výměn v automobilovém průmyslu určené pro příjem či odeslání vybraných zpráv. Systém je v souladu s požadavky ODETTE doporučení na EDI komunikaci mezi partnery. Toto řešení je nyní připraveno pro všechny dodavatele evropských výrobců (VW, Škoda Auto, Opel, Ford, BMW, DAF, Volvo, PSA, Renault, Daimler, FIAT/Chrysler atd.) včetně dodavatelů komponent (např. Bosch, Hella, Visteon atd).

Řešení obsahuje správu kmenových dat, odesílání a příjem zpráv, přímé zpracování zpráv, menu systém, přímou podporu komprese přenášených dat, automatickou obnovu spojení a pokračování v přenosu po chybě přenosu, individuální výběr času pro komunikaci, odesílání a příjem souborů s různou strukturou, archivní soubor (logy) komunikačních procesů, automatický chod po dobu 24 hodin denně. Systém je navržen pro snadnou instalaci, administraci a obsluhu s individuální volbou adresářů pro odesílání a příjem dat.

Produkt EDI*AUTO DI je modulární řešení EDI aplikace postavené na platformě Microsoft Windows. S uvedeným vybavením budete schopni přijímat po datové síti ISDN či Internet (nebo po pronajaté IP lince) protokolem OFTP či OFTP2 / TCP/IP, popřípadě protokolem AS2, nejčastěji používané zprávy (VDA 4905, 4906, 4913, 4915, DELINS, AVIEXP, DELJIT, INVOIC, DELFOR, DESADV, ENGDAT apod.) a na definovaném datovém rozhraní budete mít k dispozici soubor s požadovaným formátem této zprávy (defaultně je nastaven formát inhouse Teledin). Tento produkt doporučujeme také zejména pro CAD výměny vzhledem k vlastnosti (Restart Option) protokolu OFTP, umožňující bezproblémový přenos velkých (desítky MB) CAD souborů. Jeho základem je spolehlivý a rozšířený produkt firmy Data Interchange Plc s obchodním označením ODEX Enterprise rozšířený popřípadě o konvertor XE/XLate.

Se systémem EDI*AUTO DI – získá zákazník samostatné spolehlivě fungující EDI řešení pro veškeré nároky na běžný provoz EDI v autoprůmyslu.

Pro zajištění komunikace je třeba mít zřízenu přípojku k datové síti (Internet nebo IP síť či ISDN) a PC musí být vybaveno příslušnou vhodnou komunikační kartou (popř. router na síti LAN) , se kterou musí být kompatibilní příslušná základní deska PC. Firma Teledin je připravena zajistit kompletně celou dodávku všech potřebných komponent včetně zřízení připojení. Cenové údaje jsou uvedeny na objednávkovém listě.

Systém je určen pro realizaci výměn zpráv mezi spolupracujícími partnery (obvykle dodavatel odběratel); provádí vlastní komunikaci (na bázi komunikačních modulů ODEX) a podporuje činnosti spojené s přípravou zpráv pro odeslání resp. zpracováním-interpretací přijatých zpráv.

Podporované metody komunikace (protokoly).

V systému jsou (kromě vysloveně speciálních variant) dostupné dvě základní varianty komunikace:

ISDN komunikace

Výměna dat je vedena po běžné ISDN lince; počítač musí být vybaven komunikační kartou pro ISDN (či X.25/ISDN) a je nutné mít instalovaný software pro ISDN (CAPI).

TCP/IP komunikace

Využívá dostupnou TCP/IP síť (např. LAN síť na níž je pro vnější komunikaci IP router); toto řešení nevyžaduje žádný specifický hardware.

Ve všech variantách je ve vyšších vrstvách používán komunikační protokol OFTP a nový bezpečný protokol OFTP2.

Při výběru varianty je důležité volit pouze z těch variant, které akceptuje komunikující partner (partneři). Je velmi pravděpodobné, že v současnosti bude již vyžadována varianta OFTP2, kterou podporuje značná část evropských komunikačních partnerů a jež je bezpečná a i z hlediska nákladů vyhovující.

 

Typy zpráv

Systém může být konfigurován tak, že po přijetí zprávy (před odesláním zprávy) provede resp. neprovede zvolené (konfigurované) činnosti – a to v závislosti na struktuře a obsahu přijaté (odesílané) zprávy.

Jako typy zpráv (v tomto kontextu) jsou tedy míněny různé struktury dat (odpovídající různému věcnému určení a užití přenášených dat), se kterými systém zachází různým potřebným způsobem.

Základní dvě skupiny jsou:

 • EDI data
 • Non-EDI data

Pomineme-li detaily, pak lze stručně EDI zprávy charakterizovat datovou strukturou (rozdělení do segmentů, elementy, UNB segment, atd.) předepsanou odpovídajícími standardy, která je u všech partnerů shodně interpretována.

Non-EDI data jsou oproti tomu jakákoli data, která popisované datové struktuře neodpovídají. To však neznamená, že se jejich obsah neřídí žádným obecně přijatým standardem (umožňujícím interpretaci). Ve speciálním případě a z významných důvodů by mohla mezi konkrétními partnery být dohodnuta „jednoúčelová soukromá“ struktura, která by neodpovídala žádnému EDI standardu.

Příkladem EDI zpráv mohou být EDI odvolávky, EDI avíza apod, např. zprávy typu DELJIT, DELFOR, DELINS, DESADV, INVOICE, ENGDAT a další.

Příkladem non-EDI zpráv jsou různé „inhouse“ struktury (např. IDoc či BAAN, apod.).

Samostatnou kapitolou jsou VDA zprávy, např zhusta využívané VDA4905, VDA4908, VDA4915 atd, jež jsou EDI zprávami, nicméně většinou se nekonvertují (používané výrobní aplikace s nimi jsou sto pracovat přímo).

Uživatelské rozhraní

Rozhraní systému směrem k uživateli lze heslovitě a se zjednodušením popsat takto (viz též dále):

Na straně příjmu:

 • přijaté zprávy jsou extrahovány ze systému a jsou zpřístupněny v dohodnutých adresářích
 • rozdělení do adresářů je konfigurováno podle požadavků následných uživatelských akcí na základě identifikace odesílající strany, typu zprávy, resp. (jako nadstandardní doplněk) na základě dalších specificky vyžádaných kriterií, vycházejících z obsahu zprávy
 • zprávy mohou být předány uživateli v původním zcela nezpracovaném stavu (v podstatě neběžná varianta, přichází však v úvahu např. při příjmu CAD/CAM dat apod.)
 • zprávy jsou převedeny do ASCII kódu (přichází-li v úvahu - např. u VDA odvolávek FORD a dalších)
 • zprávy mohou být převedeny (konvertovány) do inhouse formátu, tj. do tvaru, který již neobsahuje služební informace, není segmentován (ve smyslu segmentů EDI zpráv) a obsahuje data „preparovaná“ do tvaru, který je vhodný pro navazující aplikace (což je v podstatě nutné, pokud data mají být následně zpracovávána u uživatele - původní EDI formát je „v zásadě téměř nečitelný“)
 • mohou být vytvořeny tabulky pro prohlížení na obrazovce
 • mohou být dále vytvořeny tiskové sestavy
 • mohou rovněž být vytvořeny html stránky pro zpřístupnění internetovým prohlížečem
 • vhodnou konfigurací a odpovídajícím přidělením práv lze dalším uživatelům umožnit prohlížení Internet Explorerem bez instalace dalších programů na jejich stanicích

Na straně odesílaní:

 • zprávy určené k odeslání uživatel uloží do dohodnutých adresářů
 • rozdělení do adresářů je konfigurováno analogicky jako na straně příjmu
 • zprávy mohou být uživatelem předány ve stavu pro odeslání již definitivním (v podstatě rovněž neběžná varianta - viz poznámku o CAD/CAM strukturách výše)
 • zprávy jsou převedeny z ASCII do EBCDIC kódu (pokud je to požadováno – což bývá např. u většiny VDA zpráv partnerům do Německa)
 • zprávy mohou být převedeny (konvertovány) z inhouse formátu, tj. z tvaru, který ještě neobsahuje služební informace, není segmentován (ve smyslu segmentů EDI zpráv), ale obsahuje data uživatelem připravená
 • ve tvaru, který lze pořídit uživatelskou aplikací - takové aplikace pro přípravu inhouse formátu nejsou integrální součástí systému, nicméně jsou (pro vybrané typy zpráv, např. DESADV) k dispozici

Typy zpracování zpráv systémem EDI*AUTO DI

Na následujících diagramech jsou přehledně uvedeny všechny druhy zpracování zpráv, které lze systémem EDI*AUTO DI realizovat. Samozřejmě lze některé druhy zpracování kombinovat (většinou jde o paralelní zobrazení dat na monitoru a následný export/import do následného zpracování). Na diagramech je vždy uveden formát zprávy na vstupu, druh zpracování systémem EDI*AUTO DI a potom formát dat na výstupu ze zpracování.

1. Přenos souboru bez konverze a bez zpracování

V tomto případě nejsou přenášená data nijak zpracována; tento způsob nasazení se většinou používá pro přenos CAD souborů (pokud se ovšem pro přenos CAD souborů používá zpráva ENGDAT, je již nutno provést zpracování zprávy). Pro realizaci stačí pořídit pouze licenci modulu ODEX Enterprise.

2. Zpracování EDI zprávy na vstupu

Standardní způsob zpracování EDI zprávy na vstupu (např. DELFOR, DELJIT, INVOIC, DESADV apod.). Přijatá zpráva je zpracována modulem boroma, kde mj. je provedena kontrola kódování (s případnou transformací), zpráva je zařazena do příslušných front, jsou vytvořeny záznamy v referenční databázi. Dále je aktualizováno zobrazení stavové informace o průběhu zpracování zprávy. Následuje konverze do formátu inhouse Teledin.

Z inhouse Teledin je volitelně možno vytvořit HTML stránku a následně ji zobrazit v prohlížeči nebo prostřednictvím tiskového modulu zprávu v obvyklém formuláři vytisknout. Samozřejmě lze ze zpracování vyřadit konverzi a předat zprávu v originálním formátu do následného zpracování. Dále je zajištěna archivace zpráv v původním tvaru po nezbytnou dobu, která je parametricky nastavitelná.

3. Zpracování VDA zprávy na vstupu

Standardní způsob zpracování VDA zprávy na vstupu (např. VDA 4905, 4915, 4908 apod.). Přijatá zpráva je zpracována modulem boroma,a provedeny akce jako v bodě 2. Zpráva VDA je v pevném formátu a proto není standardně konvertována. Většina návazných informačních systémů umí obvykle přímo pracovat se zprávami VDA. Volitelně je možno zprávu VDA zpracovat jako v bodě 2.; tj. vytvořit z ní stránku HTML, vytisknout ji nebo zkonvertovat do inhouse Teledin.

4. Zpracování EDI zprávy na výstupu

Způsob zpracování EDI zprávy na výstupu je analogický jako na vstupu, ale samozřejmě je nutno data, která se mají v požadovaném formátu odeslat, nějak získat (jedná se obvykle jen o zprávu AVIEXP resp. DESADV).

Data na vstup EDI*AUTO DI je možno buď předat v dohodnuté adresářové struktuře ve formátu inhouse Teledin nebo použít pořizovací modul pro manuální zadávání hodnot požadovaných položek. Před odesláním zprávy je možno ještě vytisknout přepravní nálepku ve formátu "ODETTE label". Tisk labelu lze použít i samostatně. Při zpracování modulem boroma jsou provedeny všechny servisní akce jako v bodě 2.

5. Zpracování VDA zprávy na výstupu

Jedná se obvykle jen o vytvoření a odeslání zprávy VDA 4913. Jako v předchozím případě lze na vstupu do systému EDI*AUTO DI předat již vytvořenou VDA zprávu nebo ji manuálně pořídit modulem pro vytváření zprávy. Další zpracování je analogické jako v bodě 4.

6. Konverze do proprietátního formátu

Ve všech výše uváděných typech zpracování můžeme za příplatek nahradit standardně nabízený formát inhouse Teledin libovolným proprietárním formátem zpráv. Výše příplatku závisí na tom, jestli budeme mít k dispozici kompletně zpracovaný MIG (Message Implementation Guidelines), který detailně popisuje transformační vztahy mezi standardní zprávou a proprietárním formátem dat nebo budeme muset tento MIG vypracovat v rámci požadované konverze. Dále nabízíme i vypracování uživatelsky definovaných modulů pro jednoduché zpracování přenášených zpráv (např. balicí předpisy do palet apod.).

 

Login

Contact

Teledin s. r. o.

V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4

Tel. +420 261 009 068
Email: